Scouting Wapata - Huurovereenkomst
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Home arrow Clubhuis arrow Huurovereenkomst
Huurovereenkomst
01. Huurder
Huurder moet meerderjarig zijn
02. Huurprijs
De huurprijs (zie factuur) dient vooraf te worden voldaan. De ver­schuldigde bedragen dienen overgemaakt of gestort te worden op Rabo- bankrekeningnummer 12.70.14.330 t.n.v. Stichting Scouting Wapata te Ter Aar.
03. Waarborgsom
Naast de in artikel 2 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van € 100,-verschuldigd, te voldoen 14 dagen na ontvangst factuur.
Waarborgsom wordt geïnd ter dekking van eventueel aangerichte schade en/of vergoeding schoonmaakkosten.

04. Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking te stel­len. De huurder is verplicht op de hierboven  aangegeven datum en tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zonodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. Indien schade door de huurder is toegebracht zullen de kosten van de schade worden verre­kend met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen.
05. Restitutie waarborgsom
Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en er is schoongemaakt zoals omschreven in het gebruikersreglement en indien de huurder ook overi­gens aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waar­borgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt.
06. Annuleringsclausule
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 12,50 administratiekosten.
07. Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.
Tevens kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, toegebracht aan eigen­dommen van de huurder.
08. Rechten verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde het clubhuis te betreden. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de huurder te weigeren dan wel te ontzetten uit het clubhuis op grond van de plaatsvindende activiteiten.
09. Gebruik van gas, water, elektriciteit en telefoon
In voormelde huurprijs is begrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektrici­teit. Voor zover de verhuurder door bovenmatig gebruik - i.e. 30% meer dan het gemiddeld ge­bruik - door de huurder extra wordt aangeslagen, is de huurder, onverminderd haar overige ver­plichtin­gen, gehouden het extra gebruik te vergoeden. Telefoonkosten dienen bij vertrek door de huurder aan de verhuurder te worden voldaan.
10. Stookvergunning
Het aanleggen van een kampvuur is toegestaan op de daarvoor bestemde plaats doch niet hoger dan kniehoogte. Vooraf dient een melding plaats te vinden aan de plaatselijke brandweercommandant. Voor telefoonnummer zie gebruikersreglement.
11. Verzekering
De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. De verhuurder heeft voor het gehuurde geen glasverzekering afgesloten. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brand­schade c.q. glasschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.
12. Aanwezige inventaris

De in het gehuurde clubgebouw aanwezige inventaris (meubilair) mag door de huurder worden gebruikt.
Huurder dient zelf voor toiletpapier, schoonmaakmiddelen, theedoeken, dweilen, e.d. te zorgen.

13. Gebruikersreglement
De huurder dient het gebruikersreglement na te leven. Dit reglement is op een voor een ieder zichtbare plaats in het gebouw aanwezig. Het huidige gebruikersreglement is ter informatie bij­gesloten.
14. Niet nakomen verplichtingen

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen.
Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surcéance van betaling ver­leend aan de huurder, zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Free Joomla Templates